Polityka prywatności Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. dotycząca przetwarzania danych osobowych

dla potrzeb rekrutacji

1. Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych zawsze była traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. (dalej: „WKP”), jak i w całej grupie kapitałowej Wolters Kluwer, której WKP jest częścią. Jako podmiot dostarczający publikacje zawierające informację prawną oraz narzędzia i oprogramowanie pomocne przy obsłudze wielu procesów w pracy profesjonalistów z wielu obszarów, przedsiębiorstw i podmiotów realizujących zadania publiczne, czujemy się szczególnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z naszą działalnością. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych – w kontekście prowadzonych przez nas rekrutacji. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności związane są zatem z ww. procesami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez WKP.

2. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. WKP przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

3. Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do tych przypadków, w których WKP jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe na potrzeby swoich rekrutacji. Dotyczy to zarówno przypadków, w których WKP przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy od podmiotów, które pomagają nam w procesie rekrutacji (np. agencji zatrudnienia). WKP realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. Poniżej wskazujemy pełne dane WKP jako administratora danych osobowych:

Wolters Kluwer Polska Sp. z. o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000709879, o kapitale zakładowym (kapitale wpłaconym w całości) w wysokości 19.919.527 PLN, NIP 583-001-89-31, REGON 190610277.

Możesz skontaktować się z nami w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych wysyłając e-maila na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w grupie kapitałowej WK jest Saskia Sjardin (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), korporacyjny inspektor ochrony danych osobowych.

4. W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarza WKP na potrzeby prowadzonych rekrutacji?

Postanowienia ogólne

Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których WKP przetwarza dane osobowe na potrzeby rekrutacji. Dbamy o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy jako administrator danych. Kierując się tym, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe informacje.

Jednocześnie pragniemy wskazać, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe jeśli np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Na naszych stronach internetowych umożliwiających aplikowanie o pracę używamy szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twoich danych przez nieupoważnione systemy lub osoby. Zapewniamy również techniczne i organizacyjne środki ochrony przy przechowywaniu i pozostałym przetwarzaniu Twoich danych osobowych w naszej siedzibie i biurach, a także przy wykorzystaniu naszych systemów informatycznych i sieci internet.

Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie na potrzeby prowadzonego przez nas procesu rekrutacji. Przez proces rekrutacji należy rozumieć poszukiwanie kandydatów do świadczenia pracy (w oparciu o stosunek pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy, dalej: Kodeks pracy) lub kandydatów do świadczenia pracy lub usług na podstawie innych niż stosunek pracy form zatrudnienia, w tym umów cywilnoprawnych. W dalszej treści niniejszej polityki dany podmiot w niej wskazany jako przyszły pracodawca w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy zwany jest „pracodawcą”, zaś podmiot, który poszukuje kandydatów na potrzeby zatrudnienia innego niż oparte o stosunek pracy, zwany jest dla uproszczenia „zleceniodawcą”.

WKP może prowadzić proces rekrutacji zarówno w imieniu własnym i na swoje potrzeby (to znaczy na potrzeby Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jako przyszłego pracodawcy/zleceniodawcy), jak i na potrzeby podmiotów z nami współpracujących, objętych poniższą listą, lub innego podmiotu wskazanego w treści ogłoszenia o pracę:

- Prosper Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-793) przy ul. Rydygiera 11/282, KRS: 0000228924

- Immoquee Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-593) przy ul. Karola Chodkiewicza 2/U10, KRS: 0000287501

- IMQ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-593) przy ul. Karola Chodkiewicza 2/U10, KRS: 0000523324

- Immoquee Recruitment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-593) przy ul. Karola Chodkiewicza 2/U10, KRS: 0000383592

Jeśli w treści ogłoszenia o pracę nie wskazujemy na dane konkretnego podmiotu oznacza to, że prowadzimy rekrutację na nasze własne potrzeby, z zastrzeżeniem postanowień sekcji „Podmioty, którym możemy udostępnić Twoje dane osobowe”.

Podstawowe informacje dotyczące procesu rekrutacji

Proces rekrutacji możemy prowadzić samodzielnie, za pomocą strony www. http://www.kariera.wolterskluwer.pl/ (dalej: strona Kariera WKP) lub innych stron internetowych, jak i za pośrednictwem podmiotów trzecich, w tym agencji zatrudnienia. W sytuacji, w której proces rekrutacji prowadzimy samodzielnie, od początku jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych nam w ramach tego procesu. Jeśli zaś na potrzeby rekrutacji posługujemy się podmiotami trzecimi, które przesyłają do nas aplikacje (podania o zatrudnienie, w tym CV) kandydatów, początkowo, tj. w fazie zbierania tych danych podmioty te są niezależnymi od nas administratorami danych osobowych, a my stajemy się administratorem danych osobowych zawartych w ww. aplikacjach (podaniach o pracę) dopiero w momencie otrzymania ww. aplikacji (podań o pracę) i zawartych w nich danych osobowych. Każdorazowo podpisujemy z tego rodzaju podmiotami (agencjami zatrudnienia) stosowne umowy o współpracy i umowy dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym zobowiązujemy te podmioty do działania zgodnego z prawem i należytej ochrony danych osobowych. Pamiętaj jednak, że póki WKP nie otrzyma ww. aplikacji (podania o pracę), nie ma dostępu do Twoich danych ani wpływu na to, jak dane te są przetwarzane i nie ponosi za to odpowiedzialności. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do WKP od momentu, w którym stajemy się administratorem Twoich danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i na jakiej podstawie prawnej?

Kierujemy się zasadą minimalizacji przetwarzania, która jest jedną z podstawowych zasad RODO i nie pozyskujemy nadmiarowych danych osobowych. Oznacza to, że w naszych formularzach służących aplikowaniu o pracę oczekujemy podania wyłącznie następujących danych osobowych, które zostały wskazane w art. 221 Kodeksu pracy (podstawa prawna przetwarzania):

- imienia (imion) i nazwiska;

- imion rodziców;

- daty urodzenia;

- miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji);

- informacji o wykształceniu;

- informacji o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Pamiętaj zatem, że jeśli zdecydujesz się podać inne dane osobowe, dostarczając w tym celu dokumenty, kopie dokumentów, CV, robisz to dobrowolnie i udzielasz nam zgody na ich przetwarzanie w celach przeprowadzania procesu rekrutacji na zasadach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Szanując Twoją prywatność zniechęcamy do podawania informacji o stanie zdrowia (chyba że jest to niezbędne z uwagi na szczególne okoliczności towarzyszące stanowisku pracy lub z uwagi na Twoją sytuację), czy innych wrażliwych danych.

Wskazujemy jednocześnie, że możemy prosić Cię o podanie innych informacji (jak np. informacji o preferowanej lokalizacji pracy czy oczekiwanych zarobkach), ale nie są to dane osobowe. Na podstawie tego rodzaju informacji możemy dokonywać segmentacji podań o pracę na podstawie określonych kryteriów, które są zgodne z prawem, jako niezbędnych do aplikowania na dane stanowisko, w tym na przykład oczekiwanych zarobków lub lokalizacji. Możemy stosować w tym zakresie mechanizmy, które ułatwiają nam pracę w zakresie analizy tego rodzaju informacji, w tym narzędzia umożliwiające zautomatyzowaną selekcję podań o pracę. Podkreślamy jednak, że nie stosujemy tych narzędzi w odniesieniu do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w aplikacji (podaniu o pracę) w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, zarówno na potrzeby dochodzenia ich przez nas, jak i obrony przed ewentualnymi roszczeniami czy postępowaniami sądowymi, sądowo-administracyjnymi lub administracyjnymi. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym zakresie nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych.

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy również przechowywać Twoje dane zawarte w podaniu o pracę i przetwarzać je po to, by WKP lub podmioty, o których mowa była powyżej, mogły kontaktować się z Tobą w przyszłości, na potrzeby prowadzonych rekrutacji. Okres przetwarzania tych danych wynosi trzy lata od dnia złożenia przez Ciebie podania o pracę.

4. Nadto, na stronie Kariera WKP posługujemy się również małymi plikami tekstowymi zwanymi cookies oraz możemy przetwarzać Twój numer IP. Zasady przetwarzania przez nas tego typu danych określa nasza ogólna Polityka prywatności dostępna tutaj.

Podmioty, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe

Podmioty współpracujące

Jak wskazaliśmy wcześniej, może dojść do sytuacji, w której proces rekrutacji prowadzimy na rzecz innych podmiotów, wskazanych w ogłoszeniu o pracę. Nadto, mamy prawo udostępnić Twoje dane osobowe zawarte w formularzu aplikacji i CV podmiotom, których lista znajduje się powyżej, a podmioty te mogą budować swoje bazy na potrzeby rekrutacji w oparciu o ww. dane osobowe, o czym składając aplikację (podanie o pracę) jesteś informowany/a i na co godzisz się, składając odpowiednie oświadczenie zawarte w formularzu lub na stronie Kariera WKP. Jesteś o tym informowany w treści klauzuli towarzyszącej udzieleniu zgody i w niniejszej Polityce prywatności, do której odwołujemy się przy tej okazji, w związku z czym złożenie aplikacji (podania o pracę) i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszą Polityką i jej zaakceptowaniu jest jednoznaczne z udzieleniem ww. zgody.

Spółki z grupy kapitałowej Wolters Kluwer

Nadto, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych mamy prawo przesyłać dane osobowe zawarte w Twojej aplikacji (podaniu o pracę) spółkom z grupy Wolters Kluwer, których lista znajduje się tutaj. Jest to podyktowane faktem, że WKP należy do większej grupy kapitałowej, której pewne procesy, jak to bywa we współczesnym świecie, są scentralizowane lub znajdują się pod pewną kontrolą po to, by zapewnić zgodność działania poszczególnych spółek z przepisami prawa i wartościami przyjętymi w Grupie, mającymi na celu ochronę przed nierównym traktowaniem, dyskryminacją czy naruszeniem dóbr osobistych.

Nasi podwykonawcy

W proces przetwarzania danych osobowych zaangażowani są również nasi dostawcy systemów informatycznych, z których korzystamy w naszej podstawowej działalności w zakresie serwisowania oprogramowania operacyjnego lub narzędziowego, czy usług hostingu. Z podmiotami tymi mamy podpisane odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i są to:

- Gavdi Polska S.A. ul. Emilii Plater 28, 00-001 Warszawa

Lokalizacja

Poza spółkami z grupy Wolters Kluwer, wszystkie pozostałe podmioty zaangażowane przez nas w proces rekrutacji mają swoje siedziby w Polsce lub na terenie EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jedynie w przypadkach, w których dla potrzeb naszego prawnie uzasadnionego interesu konieczne jest przekazywanie danych osobowych do spółek z grupy kapitałowej Wolters Kluwer poza obszar EOG, dokonujemy takiego przekazania. W tym celu zostały jednak zawarte przez nas wewnątrzkorporacyjne umowy, gwarantujące wysoki stopień ochrony danych osobowych, tj. adekwatne zasady ochrony, wynikające z zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych, kierując do nas stosowną prośbę na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organy publiczne

Jeśli na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa zostaniemy zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych uprawnionym do tego w myśl tych przepisów organów publicznych, będziemy musieli to zrobić. W szczególności chodzi tu o jednostki organizacyjne prokuratury, sądy, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W miarę możliwości, o ile będzie to dozwolone prawem, poinformujemy Cię o takim udostępnieniu.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez WKP. W obowiązujących w WKP politykach, w tym politykach dotyczących retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

1) w przypadku, gdy WKP przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez osobę, która jej udzieliła;

2) w przypadku, gdy WKP przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje; w szczególności dla zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przetwarzamy dane osobowe przez okres do 10 lat;

3) w przypadku, gdy WKP przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy (jest to na przykład obowiązana zgodnie z przepisami prawa do przechowywania Danych osobowych Użytkownika przez dłuższy okres lub jeśli Dane osobowe Użytkownika są potrzebne firmie SAP do wniesienia zarzutów prawnych lub podjęcia obrony przed zarzutami prawnymi, firma SAP zachowa Dane osobowe Użytkownika do zakończenia odpowiedniego okresu przechowywania lub do momentu rozstrzygnięcia przedmiotowych zarzutów;

4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub jeśli z niniejszej Polityki (w tym punktów powyższych) nie wynika nic innego, podstawowy okres przechowywania danych osobowych zawartych w podaniu o pracę wynosi 3 lata.

Jakie prawa przysługują Ci jako osobie, której dane dotyczą w związku z przetwarzaniem Twoich danych i jak możesz skontaktować się z nami w celu ich realizacji?

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a WKP jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Jeżeli występujesz do nas z określonym niżej żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu, po uprzednim upewnieniu się co do Twojej tożsamości. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Dostęp do danych osobowych

Masz prawo zapytać nas, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak się dzieje i jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, masz prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych i informacji o tym, jakie dane przetwarzamy. Masz również prawo otrzymania kopii tych danych w powszechnie stosowanym formacie cyfrowym, np. XML.

Zmiana danych osobowych

Masz prawo do zmiany, w tym zaktualizowania swoich danych osobowych, które przetwarza WKP jako administrator. Jest to szczególnie przydatne na potrzeby procesów rekrutacji – warto dbać o aktualność informacji wskazanych w podaniu o pracę.

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy, że przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez WKP albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez WKP. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdybyś miał/a jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Naturalnie, nie ograniczamy kontaktu z nami i umożliwiamy kontakt bezpośredni w siedzibie WKP, a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

801 04 45 45; 22 535 88 00

Informujemy, że masz również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (a w przyszłości będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), na adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli WKP będzie związana takimi Kodeksami, o czym wówczas będziemy informować). Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 24.05.2018 r.